Regulamin sklepu internetowego - catering dietetyczny FitDiet

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://fitdiet.pl prowadzony jest przez Fitdiet Poland Sp. z o. o., ul. Ziemiańska 3, 03-695 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000681578, NIP: 524-283-30-19 , REGON: 367482434, telefon: +48-795-700 920, poczta elektroniczna: info@fitdiet.pl. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://fitdiet.pl
 2. Sprzedawca – Fitdiet Poland Sp. z o. o.,  ul. Ziemiańska 3, 03-695 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000681578, NIP: 524-283-30-19 , REGON: 367482434.
 3. Produkt – posiłki przygotowywane i dostarczane przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Towar - dobra sprzedawane przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, które nie są produktami.
 5. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie internetowym.
 6. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca– Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 8. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pomocą Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
 9. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy.
 10. Okres zamówienia – okres czasu, w trakcie którego Sprzedawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub Towarów.
 12. Zawieszenie dostawy – wstrzymanie dostawy produktu lub towaru pod adres wyznaczony przez Klienta. Jest wdrażane na życzenie Klienta po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 14. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
 16. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 17. Regulamin – niniejszy dokument.

§2 Kontakt ze Sklepem

 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  • e-mail: info@fitdiet.pl
  • pod numerem telefonu: +48 795 700 920
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-16:00.
 3. Sprzedawca odpowiada na zapytania Klienta wysłane drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-16:00.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na witrynie internetowej www.fitdiet.pl.

§3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty lub Towary, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§4 Informacje ogólne

 1. Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie internetowym.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,
  • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§5 Zakładanie Konta w Sklepie internetowym

 1. Posiadanie Konta w Sklepie dostępne jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego. Aktywacja Konta Klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient posiadać może wyłącznie jedno Konto w Sklepie.
 5. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu, którego realizacja odbędzie się w dniach roboczych, oraz jego dostawę w terminie wskazanym w Zamówieniu.
 6. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w Formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.

§6 Zasady składania Zamówienia

 1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień:
  • telefonicznie pod numerem +48 795 700 920 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00,
  • drogą elektroniczną na adres info@fitdiet.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
  • za pośrednictwem Panelu Klienta dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • zalogować się do Panelu Klienta,
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia. Klient określa rodzaj i kaloryczność diety, datę pierwszej dostawy oraz okres całego zamówienia. Następnie kliknąć przycisk „dodaj” i dalej „zamów”,
  • wybrać adres, na który ma zostać dostarczona dieta oraz sposób płatności w celu opłacenia zamówienia.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Sklepie, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.
 5. Informacja na temat Zamówienia, o którym mowa w ust. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu, a w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego Towary potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy).
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Dane do faktury należy podać:
  • w Uwagach- podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego,
  • mailowo - przesyłając informację na adres info@fitdiet.pl,
  • telefonicznie - dzwoniąc do Biura Obsługi pod numerem +48 795 700 920
 8. Klient ma prawo do zamówienia jednego zestawu próbnego w obniżonej cenie. Każdy kolejny zestaw będzie w cenie regularnej zgodnej z cennikiem opublikowanym na stronie www.fitdiet.pl
 9. Klient ma prawo do wykluczenia z diety maksymalnie trzech nielubianych składników (nie grup produktów spożywczych), których usunięcie z diety będzie możliwe podczas procesu technologicznego na etapie pakowania diety. Zgłoszenia wykluczeń przyjmowane są przez nasze Biuro Obsługi Klienta mailowo (info@fitdiet.pl) lub telefonicznie (+48 795 700 920).
 10. Wykluczenia nielubianych składników nie są realizowane w przypadku zestawu próbnego oraz diet: FitZupa i SirtFit.
 11.  

§7 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami dostępnymi w Formularzu  Zamówień podczas składania Zamówienia.
 2. Klient może określić preferowaną godzinę, do której ma być zrealizowana dostawa Produktu pod wskazany adres. Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości zgodnie z podanym przez Klienta preferowanym czasem.
 3. Podany przez Klienta adres dostawy każdorazowo jest weryfikowany przez Usługodawcę. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres Klient jest o tym informowany.
 4. W niedzielę dostawy nie są realizowane. W przypadku zakupu diety sobotniej i/lub niedzielnej dostawy realizowane są wyłącznie w soboty. W przypadku zakupu diet wypadających w Święta Sprzedawca ze stosownym wyprzedzeniem poinformuje Klienta o możliwości lub braku możliwości realizacji dostawy.
 5. Klient ma prawo do zmiany miejsca dostawy do godziny 9:00 na jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą. W przypadku świąt Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionego terminu. W przypadku świąt Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych terminów.
 6. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmę działającą na jego zlecenie.
 7. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie internetowej Sprzedawcy jest wliczony w cenę regularną określonego Produktu w Cenniku. W przypadku dostaw do miejscowości należących do strefy dodatkowo płatnej Klient informowany jest o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów transportu.
 8. Sprzedawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.
 9. Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu oraz dokumentuje to dostarczenie poprzez zrobienie fotografii.
 10. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Sprzedawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
 11. Klient ma prawo do Zawieszenia dostaw w trakcie trwania Okresu zamówienia. Informacja o zawieszeniu dostawy musi zostać przekazana do Sprzedawcy za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub mailowego do godziny 9:00 na jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą.
 12. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu zamówienia na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty przed dniem dostawy Produktu o wyższej wartości. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu zamówienia na Produkt o niższej wartości, Klient może wykorzystać nadpłatę na realizację kolejnego zamówienia.
 13. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Produktu na pozostały Okres zamówienia, Klientowi przysługuje zwrot środków odpowiadający wartości niewykorzystanego zamówienia.

§8 Metody płatności

 1. Ceny Produktów opublikowane na portalu www.fitdiet.pl  stanowią cenę brutto i podawane są w złotych polskich.
 2. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcę wskazany przez Sprzedawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
  • przy wykorzystaniu płatności elektronicznej.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia płatności do godziny 9:00 w dzień poprzedzający dostawę realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana przez Sprzedawcę.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§9 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. newsletter), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.
 3. §10 Odstąpienie od umowy sprzedaży produktu lub towaru

 4. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Zamówienia Produktów, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
 5. W przypadku Zamówienia Towarów obowiązują zapisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy wskazane poniżej.
  • Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
  • Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi poniesione przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klinet. W sytuacjach wyjątkowych Sprzedawca może dokonać zwrotu zapłaty z użyciem innego sposobu niż dokonana płatność przez Klineta jedynie po wyrażeniu zgody Klienta, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem.
  • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§11 Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt lub Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu lub Towaru z Umową na zasadach opisanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować listownie na adres siedziby Sprzedawcy ul. Ziemiańska 3, 03-695 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres info@fitdiet.pl.
 4. Klient w przypadku realizacji przysługujących mu uprawnień z uwagi na brak zgodności Towaru lub Produktu z Umową, udostępnia Sprzedawcy Towar lub Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Odbiór Towaru lub Produktu następuje na koszt Sprzedawcy. W razie odstąpienia od Umowy Klient korzystający z praw przysługujących konsumentowi niezwłocznie zwraca Towar lub Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Klient korzystając z uprawnień, o których mowa w zdaniach poprzednich proszony jest o dołączenie do reklamowanego Towaru lub Produktu w miarę możliwości dowodu zakupu.
 5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie we wskazanym terminie.

§12 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym (newsletter).
 3. Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.
  • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2023.

Pon. - Pt. od 8:00 - 16:00

Fitdiet Sp. z o.o.

Nr konta do płatności za zestawy:

31 1140 2004 0000 3702 7694 9982 (mBank)

Logo przelewy 24
;